menu

Strona główna
.....................
O nas
.....................
Agenda filatelisty
.....................
PHILA news
.....................
Vademecum wystawcy
.....................
Wszechnica filatelistyczna
.....................
Wiedza z internetu
.....................
Nasz Związek
.....................
Internauci piszą...
.....................
Słownik filatelistyczny
.....................
Uwaga: FAŁSZERSTWO
.....................
Galeria
.....................
Kontakt z nami
.....................
Klub TEMATICA
.....................
licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
http://phila-club.com/ipf/33/o_ksiazce/ http://phila-club.com/ipf/41/klub_tematica

 

Polski Związek Filatelistów

Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło, podporządkowane regionalnie Okręgowi (lub Oddziałowi i Okręgowi).

Nowy Statut, który obowiązuje od 18.06.2012 roku, zmienił zasady dotyczące Władz Związku. W dn. 13.10.2012 roku zebrał się w Katowicach Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZF i dokonał wyboru Prezesa, Zarządu Głównego oraz jego Prezydium. [szczegóły >  patrz PHILA news ].

Delegaci wybrali ponownie Kol. Henryka Monkosa Prezesem Polskiego Związku Filatelistów. Funkcję tę pełnił on już od dnia 1.10.2011 r.

 

 

 

 

 

Do października 2011 roku pracami Związku kierował Prof. dr hab. Ludwik K. Malendowicz.

 

 

Władzami Związku są również Główna Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński Związku.

 

Polski Związek Filatelistów liczył na koniec czerwca 2012 roku ok. 8.200 członków dorosłych oraz 2.350 młodzieżowych.

 

Związek realizuje swoje cele statutowe poprzez m.in.:

  • powoływanie ekspertów i rzeczoznawców
  • powoływanie sędziów konkursowych
  • organizowanie wystaw konkursowych i pokazów
  • prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży
  • prowadzenie Polskiej Akademii Filatelistyki

 

Organami prasowymi PZF są:

  • miesięcznik FILATELISTA
  • Biuletyn Informacyjny
  • liczne biuletyny wydawane przez Okręgi

 

PZF posiada własną stronę internetową  www.zgpzf.pl

 

 

Od redakcji:

PZF jak każda organizacja, czy społeczność, stoi ciągle przed koniecznością rozwiązywania problemów i stawiania czoła nowym wyzwaniom. Próbą zdefiniowania kilku kluczowych przyczyn, które są odpowiedzialne za szereg problemów, czy nawet konfliktów, był wygłoszony w 2007 roku w Ciechocinku referat pt. RAPORT O POTRZEBACH POLSKICH FILATELISTÓW, opublikowany w FILATELIŚCIE nr 7/2007.

Rok później, także w Ciechocinku, wzięliśmy nasz Związek ostro pod lupę. W referacie pt. PZF NOWOCZESNĄ ORGANIZACJĄ - CZY TO MOŻLIWE? przeprowadziliśmy analizę obecnej struktury PZF - podział na Okręgi, ich liczebność, strukturę wiekową członków, zależność między wysokością zbieranych składek, a aktywnością struktur regionalnych. Wskazaliśmy na konieczność podjęcia radykalnych kroków naprawczych (FILATELISTA, nr 7/2008).

W roku 2009 władze Związku podjęły działania w kierunku dopasowania Statutu do aktualnych potrzeb  oraz możliwości naszej Organizacji. Powstały projekty nowego Statutu, przeprowadzono dyskusję nad kolejnymi jego wersjami. Pod koniec listopada 2010 roku miał się odbyć w Warzawie jednodnioewy Nadzwyczajny Zjazd PZF, który miał na celu zatwierdzenie nowego Statutu. Niestety, z powodu podeszłego wieku wielu delegatów oraz lekceważącej postawy niektórych prezesów i delegatów, nie udało się zgromadzić na sali wystarczającej liczby uczestników. Życie potwierdziło w brutalny sposób to, o czym pisaliśmy w poprzednich latach.